Fullständiga kampanjvillkor

Allmänna krav
1. För att kunna delta i kampanjen måste du fylla i formuläret, samtycka till dessa villkor och kunna
belägga att du köpt en Huawei Mate 20 Pro från en valfri nordisk återförsäljare under perioden
16 oktober – 5 november.
2. Företaget som ansvarar för kampanjen är Huawei Technologies Sweden AB (”Huawei”).
Organisationsnr 556595-6827, Isafjordsgatan 34, SE-164 40 Kista, Sverige.
3. På Huaweis begäran måste du uppvisa ett giltigt inköpsbevis enligt punkt 1. Inköp och kvitto är
förutsättningar för att delta i kampanjen.
4. För att kunna delta måste du vara en fysisk person och ha en adress inom EU/EES-området. Du
kan skicka in ett (1) bidrag enligt punkt 1.
Behandling av personuppgifter
5. Huawei ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande lag.
6. Huawei behandlar de personuppgifter du uppger om dig själv när du skickar in ditt bidrag. Det
samma gäller andra personuppgifter om dig själv som du kan uppge till oss vid ett senare tillfälle.
7. Syftet med Huaweis behandling av personuppgifter är att
a) marknadsföra Huawei Mate 20 Pro
b) administrera leveransen av den trådlösa laddaren.
8. I syfte att utföra det som anges i punkt 7 kan de mottagare som anges nedan få tillgång till eller
undersöka dina personuppgifter.
a) NRG Nordic Retail Group AB. Organisations nr 556608-5642, Linnégatan 9, SE-114 47
Stockholm, Sverige.
b) Aurora Group DanmarkA/S Lautruphej 5-7, 2750 Ballerup, Denmark
9. Huawei kommer att behandla personuppgifterna i enlighet med de syften som anges i paragraf 7
för att kunna leverera den trådlösa laddaren till dig.
10. Personuppgifterna kommer inte att användas för automatiskt beslutsfattande. t.ex. profilering.
11. Personuppgifterna sparas tills kampanjen har avslutats samt under en period på sex (6) månader
därefter, och sedan raderas uppgifterna.
12. En person vars personuppgifter har registrerats har rätt att be Huawei om information om vilka
personuppgifter som behandlas. Du kan också begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter
korrigeras och att personuppgifterna raderas. Du kan också begära att behandlingen av
personuppgifterna begränsas, invända mot behandlingen och begära att dataportabilitet
tillämpas. Om dina personuppgifter behandlas har du även rätt att anföra ett klagomål hos
Datainspektionen, som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över behandlingen av

personuppgifter (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se). Mer
information om behandlingen av personuppgifter finns i Huaweis sekretessmeddelande för
konsumentverksamheten https://consumer.huawei.com/se/legal/privacy-policy/. Du kan också
kontakta oss via onlineformuläret på: https://consumer.huawei.com/se/legal/privacy-
questions/. Du kan också när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@huawei.com.
Kampanjstruktur
13. Registrering kan endast ske via huawei-mate20pro.com under perioden 16 oktober – 30
november. Du kan även få tillgång till webbplatsen via Huaweis app HiCare, som är förinstallerad
på våra telefoner. Du måste vara inloggad med ditt Huawei-ID för att kunna öppna erbjudandet i
appen. Om du inte har något Huawei-ID måste du först registrera ett sådant. Bidrag som inte är
kompletta eller inte skickas in i tid anses inte delta i kampanjen.
14. Aurora administrerar alla leveranser av den trådlösa laddaren.
15. Efter registreringen skickas den trådlösa laddaren med post till ditt närmaste utlämningsställe.
Det kan ta upp till 14 dagar för beställningen att komma fram efter att den har lämnat vårt lager.
Om du har frågor om paket som försvunnit eller logistik kan du skicka e-post till
mobile.se@huawei.com eller ringa 0046 (0)8 512 555 55 (mån–fre 9:00–18:00).
Tvister och diskvalificering osv.
16. Huawei förbehåller sig rätten att diskvalificera kampanjbidrag utan föregående meddelande till
den som skickat in bidraget. En sådan åtgärd kan vidtas om ett bidrag anses vara olagligt,
stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt olämpligt eller i den händelse fusk misstänks.
Juryns beslut kan inte överklagas.
17. I händelse av tvist angående innehållet i villkoren, resultatet och/eller andra ärenden relaterade
till kampanjen kommer Huawei att pröva frågan och sedan fatta ett beslut.

Överföring av rättigheter
18. I största möjliga utsträckning överför du upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter
till bidraget till Huawei. Huawei kan fritt behandla bidraget och överföra det till en tredje part.
Om det inte är möjligt att överföra alla bidragets immateriella rättigheter ger du Huawei en
permanent, global, evig och överförbar licens utan tillhörande royaltyavgifter att använda det
inskickade materialet så som Huawei finner lämpligt. Du garanterar att du innehar alla
rättigheter och/eller samtycken att använda ett sådant material för att ge Huawei en sådan
licens. Detta inkluderar att du avstår från alla rättigheter till bidraget och gör att Huawei i all
framtid kan använda bidraget så som de finner lämpligt, dock endast inom Huaweis gängse
verksamhet och i enlighet med svensk lag och allmänt accepterad praxis.

Kontakta oss
19. Frågor om kampanjen kan skickas till mobile.se@huawei.com.